• Alles over de geschiedenis van Zoetermeer

    Afbeelding: Alles over de geschiedenis van ZoetermeerWelkom bij Oud Soetermeer! Hier vindt u informatie over de geschiedenis van de stad Zoetermeer. Via de werkgroepen kunt u onderzoek doen of daarbij worden geholpen. Hoe u lid kunt worden of aan de activiteiten kunt deelnemen, vindt u ook op deze site.
     
 
 

31 Landbouwvereniging De Eendracht

U bent hier: home › Bibliotheek en archieven › 31 Landbouwvereniging De Eendracht
De documenten kunnen worden ingezien bij het Stadsarchief Zoetermeer.
31        Archief vande Landbouwvereniging De Eendracht, 1904-1989

Geschiedenis van de vereniging

Op 11 september 1899 werd de landbouwvereniging De Eendracht in café De Gouden Leeuw opgericht voor de gemeenten Zoetermeer, Zegwaart en omstreken. De vereniging richtte zich op de gezamenlijke aankoop van zaaigranen, veevoer, kunstmeststoffen. Tijdens de oprichtingsvergadering werden de statuten en het huishoudelijk reglement vastgesteld. De vereniging werd steeds opnieuw aangegaan voor perioden van 29 jaar. Op 31 mei 1989 ging de vereniging in liquidatie. In 1986 werden statuten vastgesteld. Daarin werd het volgende bepaald. De vereniging had tot doel de bevordering van de landbouw in het algemeen en van de leden in het bijzonder. Zij trachtte haar doel te bereiken door het houden van voordrachten over agrarische onderwerpen, het aanleggen van proefvelden, de stimulering van deelname aan landbouwonderwijs en door het aanschaffen van veevoeder en andere benodigdheden voor het landbouwbedrijf. De vereniging kende gewone en ereleden. Leden werden door het bestuur aangenomen en moesten de minimumleeftijd hebben van 23 jaar, destijds de volwassen leeftijd. Alle leden waren stemgerechtigd in de algemene vergadering. De bestuursleden werden door de algemene vergadering uit de leden benoemd. Tijdens de algemene vergadering presenteerde het bestuur het jaarverslag en legde zij financiële verantwoording af. Het bestuur bestond uit minimaal 3 en maximaal 7 leden, waaronder een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. De laatste twee functies konden worden gecombineerd. De bestuursleden traden om de 3 jaar af en waren herbenoembaar.

Geschiedenis van het archief

 Bij de algehele liquidatie van de landbouwvereniging op 31 mei 1989 schonk het bestuur het archief aan het Historisch Genootschap Oud Soetermeer. Het archief kwam daarmee terecht in het Oude Huis aan de Dorpsstraat 7. Omdat dit pand niet, maar de gemeente Zoetermeer wel over een goedgekeurde archiefbewaarplaats beschikte gaf het bestuur van het genootschap het archief in 1994 in beheer aan de gemeentearchivaris van Zoetermeer. Sindsdien berust het archief in de gemeentelijke archiefbewaarplaats. In 2015 is het archief geïnventariseerd. Het archief is onvolledig overgeleverd. Zo ontbreken onder meer de notulenregisters over de periode 1978-1989, jaarverslagen en ingekomen en uitgaande stukken.

 

Archief van Landbouwvereniging De Eendracht

1.  Notulen van bestuurs- en ledenvergaderingen van de vereniging, 1988-1989. Met balans van de vereniging per 31 mei 1989
2.  Notulen van bestuurs- en ledenvergaderingen van de vereniging, 1978-1988
3.  Stukken betreffende de registratie van de vereniging in het handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken, 1955-1986
4.  Stukken betreffende de viering en van jubilea van de vereniging, 1949-1974
5.  Register van aangaan en beëindiging van lidmaatschap van de vereniging, 1908-1981. Met losse staten van leden, bewijs van lidmaatschap, rouwkaart van J.C. Groenewegen en rouwadvertentie van J.A.J. Jacobs
6.  Kasboek van de vereniging, 1904-1915
7.  Register van aangaan en beëindiging van lidmaatschap van de vereniging, 1962-1981. Met losse staten van leden van de vereniging en van de aankoopvereniging De Noodkreet te Benthuizen. Met brief van het bestuur van De Nootkreet waarbij zij haar leden aanbeveelt toe te treden tot De Eendracht, 1966
8.  Stukken betreffende de aangifte en de verrekening van vennootschapsbelasting van de vereniging over de jaren 1974 tot en met 1985, 1978-1985. Met onderliggende financiële stukken waaronder balansen en winst- en verliesrekeningen
9.  Stukken betreffende de aangifte en de verrekening van vennootschapsbelasting van de vereniging over de jaren 1985 tot en met 1989, 1985-1989. Met onderliggende financiële stukken waaronder balansen en winst- en verliesrekeningen. Met foto’s van het 75-jarig jubileum van de vereniging. Met agenda’s en notulen van bestuurs- en algemene ledenvergaderingen, 1984-1986. Met stukken betreffende de verkoop van de weegbrug met huisje aan de Schinkelweg hoek Zegwaartseweg

10.  Register van debiteuren en crediteuren, 1904-1916. Met alfabetische toegang op persoonsnamen

11.  Register van debiteuren, 1947-1951. Met alfabetische toegang op persoonsnamen 

12.  Register van notulen van bestuurs- en algemene ledenvergaderingen, 1899-1938. Met ledenlijst van de vereniging. Met rooster van aftreding van bestuursleden

13.  Register van notulen van bestuurs- en algemene ledenvergaderingen, 1938-1961. Met rooster van aftreden van bestuursleden. Met akten van machtigingen van leden

14.  Register van notulen van bestuurs- en algemene ledenvergaderingen, 1961-1978. Met rooster van verkiezing en aftreding van bestuursleden. Met akten van machtigingen van leden

15.  Stukken betreffende de vaststelling van statuten en statutenwijzigingen van de vereniging, 1927-1986

16.  Stukken betreffende het aangaan van brand en inbraakverzekeringen, 1939-1958

17.  Stukken, ingekomen bij, opgemaakt door en uitgegaan van de vereniging, 1944-1988

18.  Register houdende de registratie van leden aanwezig bij algemene ledenvergaderingen, 1955-1989

19.  Verkoopboek van de vereniging, 1926-1929
 
 
 

Bibliotheek en archieven